Finspångs kommun

För dig som elev på introduktionsprogram

Här kan du hitta information om sådant som rör dig som elev på introduktionsprogrammen.

Mentor

Alla elever på skolan har en mentor. Det är till mentorn du vänder dig när du har frågor som har med skolan att göra. Mentorn är din lots och coach under studietiden.

Läro- och hjälpmedel

Du får låna alla läromedel du behöver. Du kan även få låna en chromebook. Du är ansvarig för det du lånat. Om du förlorar eller råkar skada något blir du ersättningsskyldig. När det gäller förbrukningsmateriel som papper, pennor och sudd förväntar vi oss att du ordnar det själv. Mycket av detta finns att köpa i vår cafeteria.

Cafeterian

På skolan finns en cafeteria där du kan handla smörgåsar, dryck och annat gott. Cafeterian är öppen varje dag klockan 8 - 11 och 13 - 15.

Cafeterian tar bara kontanter.

Studiemedel

Under din studietid kan du vara berättigad till studiebidrag. Studiebidraget är 1250 kr/månad och utbetalas utan ansökan fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Det ersätter barnbidraget. Möjlighet till extra tillägg kan också finnas, beroende på din och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Tillägget söks på en särskild blankett som finns hos kurator.

Frånvaro - Ledighet

Gymnasieskolan är en frivillig skola i den meningen att du inte har skolplikt. Skolan är skyldig att registrera och rapportera din närvaro till CSN. Då den ogiltiga frånvaron överstiger 4 timmar rapporteras det till CSN, vilket kan leda till att din studiehjälp dras in.

Skulle du drabbas av förhinder, t ex sjukdom, ska din vårdnadshavare (du själv om du är myndig) anmäla detta snarast till skolan. Du SKA anmäla frånvaron senast 8:00 till det telefonnummer som din mentor uppgett. Frånvaro ska anmälas varje dag. Det går bra att skicka SMS.

Önskar du av någon anledning vara ledig – be din mentor om blankett Ledighetsansökan. Blanketten lämnas till mentor minst två veckor före ledigheten. Om blankett inte lämnas anses frånvaron vara ogiltig. Vid oförutsedda händelser, då ledighet krävs, kontaktas mentor direkt av vårdnadshavaren.

Elevhälsan

På skolan träffas elevhälsan en gång varje vecka för att lyfta elevärenden och elevsituationer, förebygga och häva akuta situationer. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagoger, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och elevcoacher. En gång i veckan bjuder elevhälsoteamet även in till ”Öppet team” där lärare och mentorer tillsammans med elevhälsoteamet kan diskutera ärenden och planera åtgärder. Elevhälsan ansvarar också för att se över alla elevers närvaro och följa upp elever med hög frånvaro med olika åtgärder. Syftet är att sänka frånvaron samt öka delaktigheten i skolan.

Kurator

Vår kurator finns där när du behöver någon som lyssnar och ger dig stöd i livet. Kontakten med kuratorn är frivillig och du bestämmer själv om, när och hur ofta du vill träffa kuratorn.

Anna Axelsson
Kurator
Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0725-54 16 50
anna.axelsson@finspang.se

Skolsköterska

Under din skoltid hos oss kommer du att träffa vår skolsköterska för att stämma av ditt hälsoläge. Skolsköterskan arbetar främst förebyg­gande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och hälsoundervisning. Hos henne finns också gratis mensskydd och gratis kondomer.

Renée Höglund
Skolsköterska
Bergska Bildningen, Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0702-53 12 70
renee.hoglund@finspang.se

Studie- och yrkesvägledare

Framtidsfrågor är otroligt viktigt för ungdomar. Vi har därför en studie- och yrkes­vägledare på skolan som hjälper dig med dina funderingar och planer kring framtiden. Tillsam­mans kan ni bolla idéer, söka kunskap om vilka krav som ställs på dig utifrån dina framtidsdrömmar samt göra upp en plan för att nå dit du vill.

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070- 217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång

Länkar till skolans digitala system

Digital portal

SKOLON är en kommungemensam portal för skolornas digitala resurser. Här kommer du åt dina digitala läromedel, Google Classrom, Google Drive, inläsningstjänst - ILT, med flera.

Lärplattform

G-suit är skolans lärplattform. G-suit är ett verktyg i skolans pedagogiska arbete som erbjuder en webbaserad helhetslösning för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta på ett effektivt och innovativt sätt vilket bidrar till nya, spännande arbetssätt i skolan mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och kan organisera sitt arbete på ett enkelt sätt.

Närvarosystem och schema

Skola24 är det närvarosystem som vi använder oss av. Om du är sjuk eller frånvarande av annan anledning, är det i detta system det syns. Om du är under 18 år så erbjuds även dina föräldrar möjligheten att komma in här och se din närvaro. Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela omyndig elevs ogiltiga frånvaro till vårdnadshavaren samma dag som frånvaron har ägt rum.

Studieplan

Alla elever på Introduktionsprogrammen har en individuell studieplan. I planen står vilka ämnen och kurser eleven läser, men även om eleven har andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling. Studieplanen skrivs av eleven och mentor i samband med att eleven börjar sin utbildning på skolan. Även vårdnadshavare och annan personal, så som specialpedagog kan vara delaktiga. Planen följer eleven under hela utbildningen och är ett levande dokument som följs upp av skolan två gånger per termin samt vid elevens utvecklingssamtal. Planen revideras vid behov.

Kontakt

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

IM Sjukanmälan

072-502 22 16

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång