Finspångs kommun

Språk/Language

Beslut fattat: Nationella program på paus inför läsåret 24/25

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att pausa intagningen till de nationella programmen vid den kommunala gymnasieskolan Bergska.

Skylten vid entrén är redigerad till Bergska gymnasiets nya namn.

Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är att de nationella gymnasieprogrammen på Bergska gymnasiet under en längre tid inte har lockat finspångsungdomarna till sig.

Det är Finspångs ungdomar som i gymnasievalet väljer den utbildning som de önskar att läsa på gymnasiet, och i det valet så har ungdomarna tyvärr valt andra utbildningsanordnare än Bergska. Det låga elevantalet som sökt till Bergska gymnasiets nationella program gör att undervisningsgrupperna blir små, och de små undervisningsgrupperna leder till att kostnaderna per elevplats blir hög. Det innebär att en elevplats på Bergska gymnasieskolans nationella program är dubbelt så dyr som en elevplats i omkringliggande kommuner.

Den höga kostnaden, dubbla kostnaden per elev på Bergska motsvarar en extra kostnad på 16,7 miljoner kronor per år jämfört med motsvarande utbildningar i vår närhet. Det prognostiserade utfallet för 2024 bedöms bli ännu högre utan åtgärder.

- Under en lång tid har Bergska gymnasiet haft färre antal sökande till de nationella programmen och ett stort ekonomiskt underskott. Att driva gymnasieprogram som har färre antal elever än vad som är rimligt är inte möjligt. Det var inget lätt beslut. Men att pausa de nationella programmen och utreda framtiden är rätt väg att gå, säger Mikael Wallin, utbildningsråd.

Statistiken för elevernas gymnasieval läsåret 24/25 visar ingen, eller en liten skillnad, beroende på om eleven bor i Finspångs tätort eller inom Finspångs landsbygd. Elever som bor på landsbygden väljer utbildningar på annan ort i samma utsträckning som elever som bor i Finspångs tätort.

- Vi behöver säkra en kostnadseffektiv skolorganisation med hög kvalitét. Och antalet sökande till höstens nationella program var så pass få att kostnadsbilden i samverkan med kvalitén för ungdomarna innebär att vi behöver pausa dessa program. De elever som sökt ska vi ta ansvar för att hjälpa vidare inför fortsatt utbildning, säger Eva Svensson, utbildningschef.

Dagens beslut ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur den långsiktiga utformningen av de kommunala gymnasieutbildningarna i Finspång bör utformas. Utredningsuppdraget ska rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen i augusti. Dagens beslut innebär därmed ingen nedläggning av skolan utan en paus av intagningen till de nationella program som idag anordnas av Bergska gymnasiet.

De elever som sökt ett av Bergska gymnasiets nationella utbildningar behöver i den kommande omvalsperioden göra ett annat val. Förvaltningen kommer att ansvara för att dessa elever får den hjälp och stöd de behöver i det kommande omvalet.

Kontakt

Mikael Wallin (L)
Utbildningsråd
Kommunstyrelsen

0122 - 852 72
mikael.wallin1@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång